ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Περιέχονται:

α) η αριθ. 10/05-02-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΕΘΕ Ιωαννίνων (ΑΔΑ ΨΛ4ΞΟΡ28-90Α) που αφορά την προκήρυξη της θέσης και

β) υπόδειγμα αίτησης που αφορά τους υποψηφίους για τη θέση.

Ο εσωτερικός κανονισμός της επιχείρησης είναι αναρτημένος στη “διαύγεια” με ΑΔΑ ΒΟΧΟΩΕΩ-ΛΙΖ.

ΨΛ4ΞΟΡ28-90Α _απ. 10.21

Αίτηση για θέση Καλλ. Δντή 2021-22

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Scroll to top